Gå till innehåll
Depåbiblioteket, Päivärannantie 10, 70421 KUOPIO. Tel: 0294 117 600 (växel), 0294 117 680 (fjärrlån)

Det är endast bibliotek och informationstjänster som kan vara kunder hos oss. Både inhemska och utländska bibliotek är kunder hos oss. Privatpersoner kan inte låna direkt av oss, med undantag av låntagare i Celia.

Ja. Depåbiblioteket tar ingen avgift för fjärrlån och kopior som sänds till övriga bibliotek. Däremot kan det beställande biblioteket ta en avgift för att täcka sina kostnader. Depåbiblioteket betalar inte portoavgiften för att returnera fjärrlån.
Depåbiblioteket står för transportkostnaderna då ett bibliotek vill donera publikationer till oss.

Nej. Vi bevarar de publikationer som vi har fått till vår samling och säljer dem under inga omständigheter.

Snabbhet är Depåbibliotekets motto för fjärrlånen. Målet är att posta beställningarna samma dag de anländer.

Forskare och studerande kan besöka Depåbiblioteket och bekanta sig med samlingarna i samband med en avhanding eller annan forskning. Boka tid för ett besök genom att kontakta vår fjärrlånetjänst (ill.varastok[at]nrl.fi).

Nej, det kan du inte, men personalen i ditt hembibliotek kan logga in och förnya lånet på webben. 

Enstaka nummer lånas ut. En del av våra tidskrifter finns i form av hela inbundna årgångar, då sänder vi hela årgången som fjärrlån.

Depåbiblioteket lånar ut allt material som finns i Vaari-bibliotekskatalogen,

Depåbibliotekets databas har växt upp fr.o.m. år 1989 och innehåller material som har katalogiserats på flera olika sätt på grund av varierande beskrivningsreglerna. Depåbibliotek katalogiserar på miniminivå och t. ex. ämnesord används inte. Katalogposter kopieras numera i allt större utsträckning från Melinda och i dessa fall kan de också innehålla ämnesord och övrig bibliografisk information. I fri ordsökning kan man försöka finna material, som har ett visst ord i titel. Allra bäst hittar man material i Vaari-Finna genom att välja antingen Alla fält eller Titel-sökningen i Enkel sökning. I Avancerad sökning kan man begränsa sökningen ytterligare t.ex. enligt språk, materialtyp eller framställningsår.

Depåbiblioteket anser (i likhet med bibliotekssektorns upphovrättsgrupp) att kopior som tas på uppdrag av kunden faller inom ramen för upphovsrättslagens 12 §. Enligt denna är det tillåtet att för enskilt bruk framställa kopior. Det är också tillåtet att för enskilt bruk ge i uppdrag åt utomstående att framställa kopior. Depåbiblioteket tolkar paragrafen så, att utomstående kan vara ett bibliotek. Med stöd av 12 § kan kopior till kunden ha vilket format som helst, d.v.s. även digitalt format.
Det finns också en tolkning att kopiering som sker på bibliotek regleras i upphovsrättslagens 16 §. Enligt denna är det inte tillåtet att framställa digitala kopior till kunden.

Båda tolkningarna är riktiga, eftersom det saknas prejudikat i frågan. Upphovsrättsrådet vid UKM har gjort ett motstridigt utlåtande i frågan om vilken av de två paragraferna som reglerar kopiering som sker på kundens uppdrag (Utlåtande 2006:7). Upphovsrättsrådets utlåtanden är rekommendationer och inte bindande som ett domstolsbeslut är. Till Upphovsrättsrådets utlåtande har också meddelats avvikande mening.

Depåbiblioteket anser alltså, med stöd i upphovsrättslagens 12 § att det är tillåtet för bibliotek att vidarebefordra e-post som innehåller bifogade pdf-filer direkt till låntagaren.   

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna är i första hand avsedd för att lokalisera fjärrlån. Därför är Depåbibliotekets primärkatalogisering på miniminivå. Katalogposterna innehåller inte klassifikationskoder, ämnesord och serieuppgifter. De katalogposter som kopieras från andra kataloger är oftast på mellannivå eller nationalbiblioteksnivå.